[blog]

Tổng hợp tất cả thẻ điều kiện cho blogspot mới nhất từ cơ bản đến nâng cao dành cho các bạn thiết kế tối ưu và tùy biến cho blgospot của các bạn đang dùng nội dung viết bởi giaodienblog.net

Các bạn có thể dùng nó để tối ưu html, css, jQuery, hình ảnh... và một số thứ khác.

Thẻ chỉ dành cho trang chủ:

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
Nội dung trong này chỉ hiển thị ở trang chủ
</b:if>

Hoặc

<b:if cond='data:view.isHomepage'>
Nội dung chỉ hiển thị ở trang chủ
</b:if>

Thẻ dành cho tất cả cá trang trừ trang chủ:

<b:if cond='data:blog.url != data:blog.homepageUrl'>
Nội dung trong này chỉ hiển thị khi khác trang chủ
</b:if>

Thẻ chỉ dành cho trang bài viết:

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
Nội dung trong này chỉ hiển thị ở trang bài viết
</b:if>

Thẻ điều kiện cho Page, trang tĩnh

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
Nội dung trong này chỉ hiển thị ở trang tĩnh của blogspot
</b:if>

Thẻ điều kiện cho trang search label

<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
Nội dung trong này chỉ hiển thị ở trang search label
</b:if>

Thẻ điều kiện cho trang search label nhất định

<b:if cond='data:blog.searchLabel == "Blogspot"'>
Nội dung trong này chỉ hiển thị ở trang search label có tên Blogspot
</b:if>

Thẻ điều kiện cho trang báo lỗi 404

<b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'>
Nội dung trong này chỉ hiển thị ở trang 404
</b:if>

Thẻ điều kiện ở trang tìm kiếm

<b:if cond='data:blog.searchQuery'>
Nội dung trong này chỉ hiển thị ở trang tìm kiếm
</b:if>

Thẻ điều kiện IN

<b:if cond='data:blog.pageType in {"static_page","item"}'>
Nội dung chỉ hiển thị Trang Tĩnh và trang Bài Viết
</b:if>

Dành cho nhãn có tên Blogspot

<b:if cond='data:post.labels any (l => l.name == "Blogspot")'>
Dành cho nhãn có tên Blogspot
</b:if>

Hoặc

<b:if cond='data:view.search.label in ["Foo", "Bar", "Baz"]'>
    Dành cho label có tên
    <b:elseif cond='data:view.search.label not in ["Baz", "Qux"]' />
    Dành cho label không có tên
    <b:else />
    Còn lại mặc định
</b:if>

Thẻ điều kiện NOT

<b:if cond='data:blog.pageType not in {"static_page","item"}'>
Nội dung không hiển thị Trang Tĩnh và trang Bài Viết
</b:if>

Hoặc

<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
  Hiển thị tất cả các trang trừ trang bài viết
</b:if>

<b:if cond='data:blog.url != data:blog.homepageUrl'>
  Hiển thị tất cả các trang trừ trang chủ
</b:if>

Thẻ điều kiện AND

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page" and data:blog.pageType == "item"'>
Nội dung hiển thị Trang Tĩnh và Trang Bài Viết
</b:if>

Hoặc dùng

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
  <b:if cond='data:blog.searchQuery'>
    Cho trang index và tìm kiến
  </b:if>
</b:if>

Thẻ điều kiện OR


<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page" or data:blog.pageType == "item"'>
Nội dung hiển thị hoặc Trang Tĩnh hoặc Trang Bài Viết
</b:if>

Thẻ cho trang archive_Page

<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
  Trang archive_Page
</b:if>

Thẻ cho trang index

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
  Tất cả trang index
</b:if>

Thẻ điều kiện if else

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.canonicalHomepageUrl + "p/blog.html"'>
  dành cho link p/blog.html
      <b:else/>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.canonicalHomepageUrl + "p/tem.htm"'>
  dành cho trang có link p/tem.htm
   </b:if>
</b:if>

<b:if cond='data:blog.searchLabel == "blog"'>
    <title>Thủ thuật kinh nghiệm blogspot hay nhất</title>
    <b:elseif cond='data:blog.searchLabel == "thu-thuat-blog"' />
    <title>Thủ thuật seo blogspot hay nhất</title>
    <b:elseif cond='data:blog.searchLabel == "blog-cong-ty"' />
    <title>Mẫu template blogspot công ty doanh nghiệp</title>
    <b:else />
    <title>Thủ thuật seo blogspot hay nhất</title>
</b:if>

Thẻ điều kiện trên mobile

<b:if cond='data:blog.isMobileRequest == &quot;true&quot;'>
Nội dung chỉ hiển thị trên mobile khi m=1
</b:if>


[/blog]