[blog]

Hướng dẫn các bạn viết JavaScript chuyển đổi giữa Ẩn và Hiển thị của một phần tử nào đó trên blogspot của bạn (Toggle Hide and Show) nội dung viết bởi giaodienblog.net.


Viết JavaScript chuyển đổi giữa Ẩn và Hiển thị


Đầu tiên bạn viết HTML như sau:

<button onclick="hideandshow()">Click</button>

<div id="idmydiv">
   Thẻ div chưa phần tử
</div>

Tiếp theo viết JavaScript


<script>
function hideandshow() {
  var v = document.getElementById("idmydiv");
  if (v.style.display === "none") {
    v.style.display = "block";
  } else {
    v.style.display = "none";
  }
}
</script>

Các bạn xem demo bên dưới:Tôi đang hiển thị, hãy click chuột vô button CLICK tôi sẽ ẩn đi

[/blog]