Hướng dẫn thiết lập datePublished và dateModified cho blogspot


[blog]

Hướng dẫn thiết lập datePublisheddateModified cho blogspot phiên bản cũ và phiên bản mới,  khi bạn cập nhật blog lên layout version 3 thì cấu trúc dữ liệu giá trị của datePublished và dateModified sẽ bị thay đổi, và nó sẽ không hoạt động nếu bạn không chỉnh sửa.

datePublished là dấu thời gian đăng bài
dateModified là dấu thời gian cập nhật bài

Ở phiên bản cũ cấu trúc thẻ Meta có dạng:

<meta expr:content='data:post.timestampISO8601' itemprop='datePublished'/>
<meta expr:content='data:post.lastUpdatedISO8601' itemprop='dateModified'/>

Và ở phiên bản mới layout version 3 cấu trúc có dạng

<meta expr:content='data:post.date.iso8601 ' itemprop='datePublished'/>
<meta expr:content='data:post.lastUpdated.iso8601 ' itemprop='dateModified'/>

Đó là triển khai thẻ meta, còn cách lấy dữ liệu để hiển thị trực tiếp như sau:

Dấu thời gian đăng bài <data:post.date.iso8601/>
Dấu thời gian cập nhật bài <data:post.lastUpdated.iso8601/>

Hoặc có cấu trúc như sau:

<b:eval expr='data:post.date format "MMM dd" ' />

Định dạng dữ liệu có cấu trúc ở dạng Microdata, Json hoặc loại khác (RFDa, RDFa).

<script type='application/ld+json'>
    {
        // code ...
     
        "datePublished": "<data:post.date.iso8601/>",
        "dateModified": "<data:post.lastUpdated.iso8601/>",
     
        // code ...
    }
</script>

Tùy vô mục đích của mỗi Blogger sử dụng riêng, có thể chọn cách bên trên để áp dụng. Bài viết này mình chỉ viết cách để lấy giá trị của 2 trường trên, còn áp dụng thì tùy vô từng mục đích của mỗi người, nên mình không viết cách áp dụng như thế nào nhé, bạn nào am hiểu blogspot chắc chắn sẽ phải biết tới 2 trường trên.

[/blog]