[blog]
Hướng dẫn cài đặt Thẻ Meta Twitter chuẩn SEO cho blogspot blogger đơn giản, code đã được viết sẵn các bạn chỉ cần copy đoạn code dán dưới thẻ </head> và lưu lại là xong.

Thẻ Meta Twitter chuẩn SEO cho blogspot

Đoạn code bê dưới

<meta expr:content='data:blog.url.canonical' name='twitter:site'/>
<meta content='giaodienblogbanhang.com' name='twitter:site' />
<meta content='summary' name='twitter:card' />
<meta expr:content='data:view.title.escaped' name='twitter:title' />
<meta expr:content='data:view.description.escaped' name='twitter:description' />
<b:if cond='data:view.featuredImage'>
    <meta expr:content='resizeImage(data:view.featuredImage, 1200, &quot;1200:630&quot;)' property='og:image' />
    <meta expr:content='resizeImage(data:view.featuredImage, 1200, &quot;1200:630&quot;)' name='twitter:image' />
    <b:elseif cond='data:widgets' />
    <b:loop reverse='true' values='data:widgets.Blog.first.posts where (p =&gt; p.featuredImage) map (p =&gt; p.featuredImage)' var='imageUrl'>
        <meta expr:content='resizeImage(data:imageUrl, 1200, &quot;1200:630&quot;)' property='og:image' />
        <meta expr:content='resizeImage(data:imageUrl, 1200, &quot;1200:630&quot;)' name='twitter:image' />
    </b:loop>
    <b:elseif cond='data:blog.postImageUrl' />
    <meta expr:content='resizeImage(data:blog.postImageUrl, 1200, &quot;1200:630&quot;)' property='og:image' />
    <meta expr:content='resizeImage(data:blog.postImageUrl, 1200, &quot;1200:630&quot;)' name='twitter:image' />
</b:if>

Như vậy các bạn share link lên trang twitter thì thông tin hình ảnh (thumbnail, mô tả, title) cũng được hiển thị đầy đủ theo bài viết.
[/blog]