[blog]
Sau đây mình Hướng dẫn lấy đoạn mô tả trong bài viết blogspot, chúng ta có thể tùy biến một cách đơn giản như sau.

Đầu tiên các bạn xem ví dụ về một đoạn mô tả ngắn như hình dưới.

Hướng dẫn lấy đoạn mô tả trong vài viết blogspot


Đoạn mô tả ngắn sẽ được cắt một đoạn đầu tiên của bài viết, và code để cắt đoạn như sau:

<b:eval expr='data:post.body snippet {length: 400, links: true, linebreaks: true}' />

Trong đó:
- 400 là chiều dài ký tự cần lấy
- links: (true / false) : Bật hoặc tắt liên kết nếu có
- linebreaks (true / false) : Định dạng của đoạn văn như xuống dòng.

Và dưới đây là ví dụ về định dạng để false hết

<b:eval expr='data:post.body snippet {length: 400, links: false, linebreaks: false}' />

Hướng dẫn lấy đoạn mô tả trong vài viết blogspot


Như vậy thì đoạn mô tả sẽ không có link và được hiển thị trên 1 dòng.

Đơn giản như vậy là chúng ta có thể tùy biến nó để áp dụng trong quá trình thiết kế blogspot.

[/blog]